งานด้านบริการ

• งานตรวจสอบติดตามและรับรองการจัดการพลังงานตามกฏหมาย (External Audit)