ผลงานด้านวิชาการ

1. โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
                    1.1  การพัฒนาแบบจำลองการแพร่กระจายคลื่นแบบ Semi-deterministic  สำหรับเครือข่าย 5G
                    1.2  การสร้างแบบจำลองการลดทอนการแพร่กระจายคลื่นระบบ RFID สำหรับการแสดงข้อมูลผู้ป่วย
                    1.3  Energy Saving Knock Down Home

2. โครงการวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
                    2.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าต้นแบบขนาด 1กิโลวัตต์จากพลังงานงานคลื่น” (Development of a Prototype 1kW Electricity Generation System from Wave Energy)
                    2.2 โครงการวิจัยเรื่อง “เครือข่ายตัวตรวจวัดการใช้พลังงานแบบไร้สายภายในอาคารเพื่อการจัดการพลังงาน” (Wireless Energy Sensor Network for Energy Management)
                    2.3 โครงการศึกษาเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง
                    2.4 โครงการศึกษาแนวทางเตือนภัยน้ำท่วมโดยตรงผ่านระบบการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                    2.5 โครงการวิจัยเรื่อง "ระบบเตือนด้วยเสียงสำหรับการฝึกทักษะการแทงเข็มเข้ากล้ามเนื้อหรือหลอดเลือด
                   2.6 ตัวตรวจจับแรงกดผิวหนังของหุ่นจำลองการฉีดยาทางกล้ามเนื้อแบบมีปฏิสัมพันธ์                    
                   2.7 An Empirical Propagation Model for UHF Frequency Bands in Varied Type of Tree
                   2.8 ห้องอเนกประสงค์เพื่อทดสอบการประหยัดพลังงาน

3. Publication
                    3.1  S. Paiboon, P. Phokharatkul, and S. Somkuarnpanit, “Propagation-path losses characterization for 800MHz cellular communications in Bangkok” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON 99, Cheju, Korea, Vol. 2pp. 1209– 1211, Sept. 15-17, 1999.
                    3..2  S. Phaiboon, V. Vivek, and S. Somkuarnpanit, “Analysis and measurement of radio-frequency interference due to the corona from 500kV transmission lines” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON 2000, Kuala Lumpur, Malaysia, Vol. 1, pp. I-88-I-91, Sept. 24-27, 2000.
                    3.3  S. Phaiboon, and S. Somkuarnpanit, “Modeling and analysis the effect of radio-frequency fields in hospitals to the medical equipment” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON 2000, Kuala Lumpur, Malaysia, Vol. 1, pp. I-92-I-95, Sept. 24-27, 2000.
                    3.4  S. Phaiboon, “Predicting Path Loss for Cellular Mobile Communication Using Linear Regression and Neural Network” in Proc. SCI 2001, Orlando, Florida, USA, pp. 296– 293, Jul 22-25, 2001.
                    3.5  S. Phaiboon, “Design of an Electro-optic Modulator for Radio-Over-Fiber System using Four-plate Electrodes Structure” KMITL Science Journal, Vol. 1, No. 1, pp. 89– 93, 2001.
                    3.6  S. Phaiboon, and S. Somkuarnpanit, “An optical fiber feeder system and performance for cellular microcell 800MHz CDMA systems” ” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘01, Singapore, pp. 1020-1023, August 19 - 22, 2001.
                    3.7  S. Suchat, S. Paiboon, and P. P. Yupapin, “An experiment of optical encryption technique with quantum security for mobile phone up-link converter” in Proc. IEEE ICIT '02, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand,  Vol. 2, pp. 1245– 1248, Dec. 11-14, 2002
                    3.8  S. Phaiboon, “An empirically based path loss model for indoor wireless channels in laboratory building” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘02, Beijing, China, pp. 1020-1023, Oct. 28-31, 2002.
                    3.9  S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “Mobile propagation path loss models for suburban areas using fuzzy logic approximation” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘04, Chiang Mai, Thailand, Vol. C,  pp. C133-C136,  Nov. 21-24, 2004.
                    3.10  P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “Mobile propagation path loss models for suburban areas using type-2fuzzy logic approximation” in Proc. ICMMT ’04Int. Conf., Beijing, China, Vol. A6.6, pp. 158-162, Aug 18-21, 2004
                    3.11  P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “Mobile robot control using type-2fuzzy logic system” in Proc. IEEE Conf., RAM, Singapore, pp. 296-299, Dec 1-3, 2004
                    3.12  S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Site-specific indoor propagation prediction using adtive neuro-fuzzy inference systems” in Proc. ICMMT ’04Int. Conf., Beijing, China, Vol. A6.5, pp. 154-157, Aug 18-21, 2004
                    3.13  S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems for Indoor Propagation Prediction” in Proc. ICCAS2004, The Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 1865-1869, Aug. 25-27, 2004.
                    3.14  S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “An Advanced Empirical Path Loss Model for Indoor Communication Using Fuzzy Logic” in Proc. ECTI 2005Int. Conf., Pattaya, Thailand, pp. 217-220, 2005.
                    3.15  P. Phokharutkul, S. Chaisriya, S. Somkuarnpanit, S. Phaiboon, and C. Kimpan, “Developing the Color Temperature Histrogram Method for Improving the Content-Based Image Retrival” in Proc.  ESSE 2005, Budapest, Hungary, Vol. 8, pp. 270-274, Oct. 26-28, 2005.
                    3.16  P. Phokharutkul, S. Chaisriya, S. Somkuarnpanit, S. Phaiboon, and C. Kimpan, “Offl-Line Hand Written Thai Character Recognization Using Ant-Miner Algorithm” in Proc.  ESSE 2005, Budapest, Hungary, Vol. 8, pp. 276-281, Oct. 26-28, 2005.
                    3.17  S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “Breakpoint distance los path loss model for indoor communication using anfis” in Proc. the Second IASTED Int. Multi-Conf. on Automat., Cont., and Info. Tech. – Comm. Syst. 2005, Novosibirsk, Russian Federation, pp. 45-50, Jun. 20-24, 2005.
                    3.18  S. Phaiboon, P. Phokharutkul, S. Somkuarnpanit, and S. Boonpiyathud, “Upper-and lower-bound path-loss modeling for indoor line-of-sight environments” in Proc. Asia-Pacific Microwave Conf., APMC ‘05, Suzhou, China, Dec. 4-7, 2005.
                    3.19  S. Phaiboon, P. Phokharutkul, S. Somkuarnpanit, and S. Boonpiyathud, “Microwave line-of-sight path loss prediction on urban street by fuzzy logic model” in Proc.  Asia-Pacific Microwave Conf., APMC ‘05, Suzhou, China, Dec. 4-7, 2005.
                    3.20  S. Phaiboon, “Propagation path loss models for parking buildings” in Proc. Fifth International Conf., ICICS 2005, Thailand, pp. 1348-1351, Dec. 6-9, 2005.
                    3.21  S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “2to 16GHz Microwave line-of-sight path loss prediction on Urban streets by fuzzy logic models” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘05, Melbourne, Australia, Nov. 21-24, 2005.
                     3.22  P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “A Written Numerals Recognition Using an Ant-Miner Algorithm” in Proc. ICCAS2005, KINTEX, The Province of Gyeonggi, Korea, Jun. 2-5, 2005.
                    3.23  S. Phaiboon, “Statical Microwave Path Loss Models in Urban Line-of-sight Areal Using Fuzzy Regression” in Proc. ICCAS2005, KINTEX, The Province of Gyeonggi, Korea, Jun. 2-5, 2005.
                    3.24  P. Phokharatkul, S. Kamnuanchai, C. Kimpan, and S. Phaiboon, “Comparative study of B-spline and cardinal spline with genetic algorithm for invariant shape object recognition” WSEAS Trans. on Comput., Vol. 5 (3), pp. 536-543, Mar., 2006.
                    3.25  S. Phaiboon, and P. Phokharatkul,“ An empirical based path loss model with tree density effects for 1.8GHz mobile communications using fuzzy regression” WSEAS Trans. on Comm., Vol. 5 (3), pp. 564-571, Mar., 2006.
                    3.26  S. Phaiboon, P. Phokharatkul, P. Kittitummawong, and S. Somkuarnpanit, “Mobile path loss prediction model for forest areas using MIMO fuzzy logic system” WSEAS Trans. on Comm., Vol. 5 (9), pp. 1807-1812, Mar., 2006.
                    3.27  S. Phaiboon, and S. Somkuarnpanit, “Mobile path loss characteristics for low base station antenna height in different forest densities” in Proc. 1st Int. Symp. Wireless Pervasive Comput., Phuket, Thailand, pp. 1-6, Jan. 18, 2006.
                    3.28  S. Phaiboon, K. Pitithammawong, T. Chulajata, and S. Somkuarnpanit, “Fading analysis of vegetation density effects on path loss for 1.8GHZ cellular mobile with low base station antenna height” in Proc. the IASTED Int. Conf. on Networks and Comm. Syst. 2006, Chiang Mai, Thailand, pp. 283-286, Mar. 29-31, 2006.
                    3.29  S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “Muti-layer fuzzy logic sets for mobile path loss in forests” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘06, Hong Kong, China, Nov. 14-17, 2006.
                    3.30  S. Phaiboon, “New Boundary LOS Path Loss Model for Mobile Communications in Buildings” in Proc. EECON-30, Kanchanaburi, Thailand, pp. 993-996, Oct. 25-26, 2007. (Invited Paper)
                    3.31  S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and P. Kittithamavongs, “Mobile path loss prediction with image segmentation and classification” in Proc. ICMMT '07, Guilin, China, Apr. 18-21, 2007.
                   3.32  S. Phaiboon, P. Phokharutkul, and S. Somkuarnpanit, “New upper and lower bounds line of sight path loss model for mobile propagation in buildings” AEU - International Journal of Elec. and Comm., Vol. 62, pp. 207-215, Mar. 3, 2008.
                   3.33  S. Phaiboon, “Effects of Airy Building to Micro-cell Path Loss Prediction on 2D Map” in Proc. ISAP ‘09, Bangkok, Thailand, pp. 165, Oct. 20-23, 2009.
                    3.34  S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Comparison between mixing and pure Walfisch-Ikegami path loss models for cellular mobile communication network” in Proc. Elec. Research Symp., Beijing, China,  Vol. 1, pp. 89-94, Mar. 23-27, 2009.
                    3.35  S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Path loss prediction for low-rise buildings with image classification on 2-D aerial photographs” Progress in Electromagnetics Research, PIER, Vol. 95, pp. 135-152, 2009.
                    3.36  P. Phokharutkul, N. Songneam, C. Kimpan, and S. Phaiboon, “Force histograms and radial density for invariant image retrieval” in Proc. ICACTE ‘09, Cairo, Egypt, Vol. 1, pp. 95-102, Sept. 25-27, 2009.
                    3.37  P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “Aerial image classification using fuzzy miner” in Proc. ICACTE ‘09, Cairo, Egypt,  Vol. 1, pp. 193-200, Sept. 25-27, 2009.
                    3.38  S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Comparison between Xia and Walfisch-Ikegami models for low-rise building path loss prediction” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘10, Fukuoka, Japan, pp. 889-892, Nov. 21-24, 2010.
                    3.39  S. Phaiboon, “RF macro-cell prediction using fuzzy logic: Case study in Bangkok City -Thailand” in Proc.  Int. Conf. on Comm. and Info. Tech., CIT'10, Corfu Island, Greece, pp. 105-109, Jul. 22-25, 2010.
                    3.40  P. Phokharutkul, K. Nantanitikorn, and S. Phaiboon, “Thai speech recognition using double filter banks for basic voice commanding” in Proc. CMCE 2010, Changchun, China, Vol. 6, pp. 33-36, Aug. 24-26, 2010.
                    3.41  P. Phetsri, A. Sungkhapong, and S. Phaiboon, “Micro cell path loss prediction through hilly-forest terrain: A case study in South of Thailand” in Proc. AIMSEC 2011, Zhengzhou, China, pp. 4670-4673, Aug. 8-10, 2011.
                    3.42  P. Phokharutkul, and S. Phaiboon, “Control chart pattern classification using Fourier descriptors and neural networks” in Proc. AIMSEC 2011, Zhengzhou, China,  pp. 4587-4590, Aug. 8-10, 2011.
                    3.43  S. Phaiboon, and S. Seesaiprai, “Path loss through pine forest around beach for wireless sea wave energy sensor network” Advanced Materials Research J., pp. 3954-3958, 2012.
                    3.44  S. Phaiboon, and P. Phokharutkul, “Sea waves power generation by using a permanent magnet rotary generator drive: A case study in gulf of Thailand” Advanced Materials Research J., pp. 1126-1131, 2012.
                    3.45  S. Phaiboon, and A. Kampan, “Path loss characteristics in a civil laboratory building at a frequency of 2.4GHz” Electromagnetics Research Symposium, PIERS 2013, Stockholm, Sweden,  pp. 833-836, Aug 12-15, 2013.
                    3.46  S. Phaiboon, “Space diversity path loss in a modern factory at frequency of 2.4GHz” WSEAS Trans. on Comm., Vol. 13, pp. 386-393, 2014.
                    3.47  S. Phaiboon, and S. Thanrattanukool, "An Empirically Based Model for Electric Generation of Bicycle", Applied Mechanics and Materials, Vol. 701-702, pp. 1210-1213, 2015.
                    3.48  S. Phaiboon, and K. Jailearnmee, "Fuzzy Electric Generation Modeling from Sea Wave Energy in Gulf of Thailand", in Proc. EAME 2015, Phuket, Thailand, pp. 441-443, Jul. 26-27, 2015.
                    3.49  S. Phaiboon,  and K. Tanukitwattana, “Fuzzy Model for Predicting Electric Generation from Sea Wave Energy in Thailand” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘16, Marina Bay Sands, Singapore Nov. 22– 25, 2016.
                    3.50  S. Phaiboon and V. Jungpanich,  “An Empirical Propagation Model for UHF Frequency Bands in Varied Types of Tree Lines” in Proc. IEEE Reg. 10Conf., TENCON ‘16, Marina Bay Sands, Singapore, Nov. 22– 25, 2016.
                    3.51  S. Phaiboon and Pisit Phokharutkul " Study of Semi Deterministic Model for Fifth-Generation (5G) Wireless Networks", International conference on Green and Human Informaton Technology 2018 (ICGHIT 2018 ) , Chiang Mai, Thailand, Jan.31-Feb.2 , 2018