ข่าวสารและกิจกรรม

• เปิดรับสมัครเข้าอบรม

โครงการมินิ-วิศวกรรม เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร
"พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)" หลักสูตร 1 วัน

 
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้คำปรึกษาในการวางระบบการจัดการพลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2550
2. เพื่อจัดอบรมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน 
3.เพื่อจัดอบรมคณะผู้ตรวจติดตามการจัดการพลังงานภายใน องค์กร (Internal Audit)
4เพื่อนำส่งผลการตรวจสอบการจัดการพลังงานแก่กรมพัฒนาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

------------      สมัครได้แล้ววันนี้ !! พิเศษ 3,900 บาท/ท่าน      ------------
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร ได้ที่ 
http://www.mini-eng.com/download.php แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com 
ติดต่อ โทร. (02) 889-2225 ต่อ 6511, (080) 262-6780