หลักสูตรการอบรม

• มินิ-วิศวกรรมโยธา (MINI-CE)

                 ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสำนักงานก็ตาม ทำให้ธุรกิจการก่อสร้าง ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การก่อสร้างนั้นประกอบด้วย หน่วยงานหลายๆ ฝ่ายที่จะต้องประสานงานกันไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้าง บริษัทออกแบบ ผู้รับเหมา ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจก่อสร้างดังกล่าว จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมโยธา เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้ การก่อสร้างมีประสิทธิ-ภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มีความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง นอกจากนี้ การซ่อมแซมและการต่อเติมที่พักอาศัยก็เป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมากเช่นกัน

                  ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น บางครั้งอาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น เจ้าของร้านค่าวัสดุก่อสร้างจบการศึกษาทางด้าน วิทยาศาสตร์เคมี หรือจบบริหารธุรกิจ ฯลฯ แต่ต้องทำงานร่วมกับ ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านวิศวกรรมโยธา ก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก บุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจ และสนใจทางด้านวิศวกรรมโยธาแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เป็นต้น

                   โครงการมินิ-วิศวกร จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร มินิ-วิศวกรรมโยธาขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถปฏิบัติและควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอีกด้วย

                   นอกจากหลักการและเหตุผลข้างต้นแล้ว การอบรมหลักสูตรนี้ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรม พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่องหรือ CPD (Continuing Professional Development for Engineers)ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร
 
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
2.เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
4.เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้น

นำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป
 

หลักสูตรการอบรม

      หัวข้อการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏี ปฏิบัติและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้
         1. การสำรวจพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง
         2. วัสดุก่อสร้าง
         3. การอ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา
         4. งานต่อเติมอาคารฯ
         5. งานดินฐานราก และงานเข็ม
         6. การเขียนแบบและอ่านแบบระบบไฟฟ้า
         7. งานสถาปัตตกแต่งภายในฯ
         8. การหาLoadงานก่อสร้าง
         9. ทฤษฏีการออกแบบโครงสร้างอาคารเหล็ก
         10. ทฤษฏีการออกแบบอาคารคอนกรีตเหล็กเบื้องต้น
         11. ระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงาน
         12.การบริหารงานก่อสร้าง
         13. Quantity surveyor and cost management
   

ค่าอบรม

    ตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
           - พิเศษค่าลงทะเบียน Early Bird 39,000 บาทตั้งแต่บัดนี้


yes เมื่อสมัครพร้อมชำระเงิน สมัคร 2 ท่านๆ ละ 37,500 บาท
yes สมัครตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป / ศิษย์เก่าม.มหิดล หรือมินิ-วิศวกรรม พิเศษเพียงท่านละ 35,000 บาท


        - รวมตำรา,เอกสาร, อุปกรณ์ประกอบการอบรม, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน พร้อมทริปสัมมนา 2 วัน 1 คืน
          • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
          • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
          • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
          • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 

วันและเวลาการอบรม

            รุ่นที่ 15 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. - 19 พ.ค. 2562 

                      อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 10 สัปดาห์)
  

การรับสมัคร

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่mini.eng_training@hotmail.com 

                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780