หลักสูตรการอบรม

• มินิ-วิศวกรรมเครื่องกล (MINI-ME)

                         ปัจจุบันงานระบบวิศวกรรมเครื่องกลนับว่ามีความสำคัญต่ออาคารและอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศ การทำความเย็น ระบบไอน้ำ ระบบลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบท่อต่างๆเช่น ท่อน้ำ ท่อลม ท่อแก๊ส และระบบดับเพลิงเป็นต้น ดังนั้นจึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
                      ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานระบบดังกล่าว บางครั้งอาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาก่อน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ต้องทำงานร่วมกับ ผู้รับเหมา หรือผู้รับเหมาที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล ก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก บุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจ และสนใจทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล แต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น เป็นต้น
                     โครงการมินิ-วิศวกรรม จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร มินิ-วิศวกรรมเครื่องกลขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถปฏิบัติและควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากทำงานอีกด้วย  ผู้ผ่านการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรมีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) 180 หน่วย เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ของสภาวิศวกร หรือเป็นประโยชน์ต่อการขอใบอนุญาติประเภทภาคีพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป
 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรเครื่องกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบระบบวิศวกรรมเครื่องกลได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
          3. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
          4.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องกล ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป
          5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามแก่สังคม    
 

หลักสูตรการอบรม

           หัวข้อการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏี ปฏิบัติและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้
          1. ความแข็งแรงของวัสดุ
          2. เทอโมไดนามิคส์
          3. ระบบปั๊มน้ำ-ปั๊มลม
          4. ระบบปรับอากาศ
          5. เครื่องต้นกำลัง
          6. ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
          7. การเขียนแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล  
          8. ดูงานวิศวกรรมเครื่องกล       
 

ค่าอบรม

       ตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
           - พิเศษค่าลงทะเบียน Early Bird 39,000 บาทตั้งแต่บัดนี้


yes เมื่อสมัครพร้อมชำระเงิน สมัคร 2 ท่านๆ ละ 37,500 บาท
yes สมัครตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป / ศิษย์เก่าม.มหิดล หรือมินิ-วิศวกรรม พิเศษเพียงท่านละ 35,000 บาท


        - รวมตำรา,เอกสาร, อุปกรณ์ประกอบการอบรม, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน พร้อมทริปสัมมนา 2 วัน 1 คืน
          • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
          • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
          • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
          • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 
 

วันและเวลาการอบรม

        รุ่นที่ 2 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. - 19 พ.ค. 2562

                 อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 10 สัปดาห์)
  
 

การรับสมัคร

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่mini.eng_training@hotmail.com 
                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780
                                                                         
               ปัจจุบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต-จำหน่าย รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีจำนวนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และถึงแม้จะมีการผลิตวิศวกรไฟฟ้าสายตรงที่เพิ่มจากสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แต่ต้องมาทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็มีเป็นจำนวนมาก เช่น ผู้จัดการโรงงานซึ่งมีความรู้ในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี แต่ขาดความรู้ในระบบไฟฟ้า อาจทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงเกินความจำเป็น หรือการตัดสินใจในการลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ที่มีการลงทุนสูงแต่ไม่สามารถตัดสินในได้เนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจด้านเทคนิคเบื้องต้นอย่างเพียงพอนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานรับผิดชอบการใช้พลังงานของอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรงแต่ต้องมาทำงานด้านนี้ ซึ่งจะต้องทำรายงานและปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ ทางด้านวิศวกรรม-ไฟฟ้า เป็นต้น
          นอกจากหลักการและเหตุผลแล้วการอบรมครั้งนี้ ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuting Professional Devlopment for Engineers)การอบรมหลักสูตรนี้ จะเน้นในพื้นฐานและการประยุกต์ทางวิศวกรรม-ไฟฟ้า
    
 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้รับความรู้พื้นฐาน ทางวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       2. เพื่อให้ผู้รับการอบรม สามารถประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมได้
       3. เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
       4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป
       5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามแก่สังคม

 

หลักสูตรการอบรม

           หัวข้อการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏี ปฏิบัติและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้
     1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า      
     2. วงจรอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น
     3. การออกแบบวงจรดิจิตอล
     4. เครื่องจักรกลไฟฟ้า
     5. ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ และ AI
     6. การออกแบบระบบไฟฟ้า
     7. การวางแผนระบบสื่อสาร
     8. การออกแบบแสงสว่างใช้งานดี (Good Lighting)

     9. ศึกษาดูงานระบบไฟฟ้า
 

ค่าอบรม

     ตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
             - พิเศษช่วง Early Bird  39,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ 
smiley ช่วงราคาพิเศษ มาสมัคร 2 ท่าน จ่ายในราคาท่านละ 37,500 บาท  สมัคร 3 ท่าน หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล หรือโครงการมินิ-วิศวกรรมจ่ายเพียงท่านละ 35,000 บาทเท่านั้น

              • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
              • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
              • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
             • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
             • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

             ***ทริปสัมมนาสรุปการอบรม และเลี้ยงสังสรรค์ 2 วัน 1 คืน at ..................  
 

วันและเวลาการอบรม

             รุ่นที่ 15 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. - 19 พ.ค. 2562

                                อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 10 สัปดาห์)
 

การรับสมัคร

 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่mini.eng_training@hotmail.com 

                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780
 
 
               ปัจจุบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต-จำหน่าย รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีจำนวนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และถึงแม้จะมีการผลิตวิศวกรไฟฟ้าสายตรงที่เพิ่มจากสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แต่ต้องมาทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็มีเป็นจำนวนมาก เช่น ผู้จัดการโรงงานซึ่งมีความรู้ในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี แต่ขาดความรู้ในระบบไฟฟ้า อาจทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงเกินความจำเป็น หรือการตัดสินใจในการลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ที่มีการลงทุนสูงแต่ไม่สามารถตัดสินในได้เนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจด้านเทคนิคเบื้องต้นอย่างเพียงพอนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานรับผิดชอบการใช้พลังงานของอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรงแต่ต้องมาทำงานด้านนี้ ซึ่งจะต้องทำรายงานและปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ ทางด้านวิศวกรรม-ไฟฟ้า เป็นต้น
          นอกจากหลักการและเหตุผลแล้วการอบรมครั้งนี้ ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuting Professional Devlopment for Engineers)การอบรมหลักสูตรนี้ จะเน้นในพื้นฐานและการประยุกต์ทางวิศวกรรม-ไฟฟ้า
    
 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้รับความรู้พื้นฐาน ทางวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       2. เพื่อให้ผู้รับการอบรม สามารถประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมได้
       3. เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
       4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป
       5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามแก่สังคม

 

หลักสูตรการอบรม

           หัวข้อการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏี ปฏิบัติและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้
     1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า      
     2. วงจรอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น
     3. การออกแบบวงจรดิจิตอล
     4. เครื่องจักรกลไฟฟ้า
     5. ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ และ AI
     6. การออกแบบระบบไฟฟ้า
     7. การวางแผนระบบสื่อสาร
     8. การออกแบบแสงสว่างใช้งานดี (Good Lighting)

     9. ศึกษาดูงานระบบไฟฟ้า
 

ค่าอบรม

     ตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
             - พิเศษช่วง Early Bird  39,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ 
smiley ช่วงราคาพิเศษ มาสมัคร 2 ท่าน จ่ายในราคาท่านละ 37,500 บาท  สมัคร 3 ท่าน หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล หรือโครงการมินิ-วิศวกรรมจ่ายเพียงท่านละ 35,000 บาทเท่านั้น

              • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
              • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
              • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
             • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
             • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

             ***ทริปสัมมนาสรุปการอบรม และเลี้ยงสังสรรค์ 2 วัน 1 คืน at ..................  
 

วันและเวลาการอบรม

             รุ่นที่ 15 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. - 19 พ.ค. 2562

                                อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 10 สัปดาห์)
 

การรับสมัคร

 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่mini.eng_training@hotmail.com 

                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780
 
 
               ปัจจุบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต-จำหน่าย รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีจำนวนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และถึงแม้จะมีการผลิตวิศวกรไฟฟ้าสายตรงที่เพิ่มจากสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แต่ต้องมาทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็มีเป็นจำนวนมาก เช่น ผู้จัดการโรงงานซึ่งมีความรู้ในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี แต่ขาดความรู้ในระบบไฟฟ้า อาจทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงเกินความจำเป็น หรือการตัดสินใจในการลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ที่มีการลงทุนสูงแต่ไม่สามารถตัดสินในได้เนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจด้านเทคนิคเบื้องต้นอย่างเพียงพอนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานรับผิดชอบการใช้พลังงานของอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรงแต่ต้องมาทำงานด้านนี้ ซึ่งจะต้องทำรายงานและปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ ทางด้านวิศวกรรม-ไฟฟ้า เป็นต้น
          นอกจากหลักการและเหตุผลแล้วการอบรมครั้งนี้ ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuting Professional Devlopment for Engineers)การอบรมหลักสูตรนี้ จะเน้นในพื้นฐานและการประยุกต์ทางวิศวกรรม-ไฟฟ้า
    
 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้รับความรู้พื้นฐาน ทางวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       2. เพื่อให้ผู้รับการอบรม สามารถประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมได้
       3. เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
       4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป
       5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามแก่สังคม

 

หลักสูตรการอบรม

           หัวข้อการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏี ปฏิบัติและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้
     1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า      
     2. วงจรอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น
     3. การออกแบบวงจรดิจิตอล
     4. เครื่องจักรกลไฟฟ้า
     5. ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติ และ AI
     6. การออกแบบระบบไฟฟ้า
     7. การวางแผนระบบสื่อสาร
     8. การออกแบบแสงสว่างใช้งานดี (Good Lighting)

     9. ศึกษาดูงานระบบไฟฟ้า
 

ค่าอบรม

     ตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
             - พิเศษช่วง Early Bird  39,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ 
smiley ช่วงราคาพิเศษ มาสมัคร 2 ท่าน จ่ายในราคาท่านละ 37,500 บาท  สมัคร 3 ท่าน หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล หรือโครงการมินิ-วิศวกรรมจ่ายเพียงท่านละ 35,000 บาทเท่านั้น

              • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
              • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
              • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
             • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
             • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

             ***ทริปสัมมนาสรุปการอบรม และเลี้ยงสังสรรค์ 2 วัน 1 คืน at ..................  
 

วันและเวลาการอบรม

             รุ่นที่ 15 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. - 19 พ.ค. 2562

                                อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 10 สัปดาห์)
 

การรับสมัคร

 

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่mini.eng_training@hotmail.com 

                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780
 
 
               ปัจจุบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต-จำหน่าย รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีจำนวนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และถึงแม้จะมีการผลิตวิศวกรไฟฟ้าสายตรงที่เพิ่มจากสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แต่ต้องมาทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็มีเป็นจำนวนมาก เช่น ผู้จัดการโรงงานซึ่งมีความรู้ในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี แต่ขาดความรู้ในระบบไฟฟ้า อาจทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงเกินความจำเป็น หรือการตัดสินใจในการลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ที่มีการลงทุนสูงแต่ไม่สามารถตัดสินในได้เนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจด้านเทคนิคเบื้องต้นอย่างเพียงพอนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานรับผิดชอบการใช้พลังงานของอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรงแต่ต้องมาทำงานด้านนี้ ซึ่งจะต้องทำรายงานและปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ ทางด้านวิศวกรรม-ไฟฟ้า เป็นต้น
          นอกจากหลักการและเหตุผลแล้วการอบรมครั้งนี้ ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuting Professional Devlopment for Engineers)การอบรมหลักสูตรนี้ จะเน้นในพื้นฐานและการประยุกต์ทางวิศวกรรม-ไฟฟ้า
    
 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้รับความรู้พื้นฐาน ทางวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       2. เพื่อให้ผู้รับการอบรม <