หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมการจัดการพลังงาน (MINI-EN)

                   ปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจและความเป็นอยู่ของคนเราเป็นอย่างยิ่ง  แหล่งพลังงานมีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ  ซึ่งราคาของพลังงานยิ่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะประเทศไทย  พลังงานนับว่ามีผลบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนเป็นอันมาก  ดังนั้นภาครัฐจึงได้ให้การสนับสนุนการใช้และประหยัดพลังงาน  ในรูปแบบของการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานฉบับต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2535 เป็นต้นมา  เพื่อเป็นแนวทางและเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติของผู้ใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อันจะเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี
                  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิดหลักสูตรอบรม มินิ-วิศวกรรม  การจัดการพลังงาน (MINI-EN)ขึ้น   เพื่อตอบสนองหลักการและเหตุผลดังกล่าว ตลอดจนพัฒนาคุณภาพในวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้โรงงานและอาคารประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550
                   นอกจากหลักการและเหตุผลข้างต้นแล้ว การอบรมหลักสูตรนี้ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรม พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuing Professional Development for Engineers) ผู้ผ่านการอบรมที่เป็นสมาชิกสภาวิศวกรมีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) 180 หน่วย เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ของสภาวิศวกร หรือเป็นประโยชน์ต่อการขอใบอนุญาติประเภทภาคีพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป
 

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถดำเนินการระบบการจัดการพลังงานได้
           2. เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานได้
           3. เพื่อให้โรงงาน/อาคารควบคุมสามารถดำเนินการจัดการพลังงาน ตามกฎหมายได้
           4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป    
            5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามแก่สังคม
 

หลักสูตรการอบรม

           หัวข้อการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏี ปฏิบัติและการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้
 
          1. การหาค่าพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวและสามเฟส
          2. การจัดการพลังงานของระบบเชื้อเพลิง
          3. พื้นฐานการจัดการพลังงาน
          4. การตรวจสอบการจัดการพลังงาน
          5. เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
          6. ระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน
          7. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
          8. เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานความร้อน
          9. การปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
* ปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน และศึกษาดูงาน อาคารประหยัดพลังงาน
 

ค่าอบรม

ตลอดหลักสูตร 42,000 บาท
           - พิเศษค่าลงทะเบียน Early Bird 39,000 บาทตั้งแต่บัดนี้

yes เมื่อสมัครพร้อมชำระเงิน สมัคร 2 ท่านๆ ละ 37,500 บาท
yes สมัครตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป / ศิษย์เก่าม.มหิดล หรือมินิ-วิศวกรรม พิเศษเพียงท่านละ 35,000 บาท

        - รวมตำรา,เอกสาร, อุปกรณ์ประกอบการอบรม, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน พร้อมทริปสัมมนา 2 วัน 1 คืน

         • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
         • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
       • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
       • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 
 

วันและเวลาการอบรม

        รุ่นที่ 5 เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. - 19 พ.ค. 2562

           อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 10 สัปดาห์)
  

การรับสมัคร

                 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่mini.eng_training@hotmail.com 
                 ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780