หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตรมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (MINI-EE)

 หลักการและเหตุผล
               ปัจจุบันเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต-จำหน่าย รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีจำนวนผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย และถึงแม้จะมีการผลิตวิศวกรไฟฟ้าสายตรงที่เพิ่มจากสถาบันการศึกษาก็ตาม แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้แต่ต้องมาทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก็มีเป็นจำนวนมาก เช่น ผู้จัดการโรงงานซึ่งมีความรู้ในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี แต่ขาดความรู้ในระบบไฟฟ้า อาจทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงเกินความจำเป็น หรือการตัดสินใจในการลงทุนติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ที่มีการลงทุนสูงแต่ไม่สามารถตัดสินในได้เนื่องจากขาดความรู้และความเข้าใจด้านเทคนิคเบื้องต้นอย่างเพียงพอนอกจากนี้ผู้ที่ทำงานรับผิดชอบการใช้พลังงานของอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรงแต่ต้องมาทำงานด้านนี้ ซึ่งจะต้องทำรายงานและปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานและการประยุกต์ ทางด้านวิศวกรรม-ไฟฟ้า เป็นต้น
          นอกจากหลักการและเหตุผลแล้วการอบรมครั้งนี้ ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรมพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuting Professional Devlopment for Engineers)การอบรมหลักสูตรนี้ จะเน้นในพื้นฐานและการประยุกต์ทางวิศวกรรม-ไฟฟ้า
          ผู้ผ่านการอบรมมีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้รับความรู้พื้นฐาน ทางวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเข้าใจหลักการทางทฤษฎี สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้รับการอบรม สามารถประกอบอาชีพอิสระหรืออาชีพเสริมได้
3. เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป
5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมที่ดีงามแก่สังคม
 
หลักสูตรการอบรม
          ประกอบด้วยทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม 120 ชั่วโมง ตามรายละเอียดดังนี้
1. ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น        
2. อิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น
3. วงจรดิจิตอล
4. ไมโครโปรเซสเซอร์
5. เครื่องจักรกลไฟฟ้า
6. ระบบการควบคุม
7. การออกแบบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย (Power Plant / สายล่อฟ้า)
8. การตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร
9. IOT (Internet of Things)
10. โซลาเซลล์
11. เทคโนโลยีโทรคมนาคม
12.โครงงานมินิ-วิศวกรรมไฟฟ้า
13. ศึกษาดูงานระบบไฟฟ้า
 

ค่าอบรม
     ตลอดหลักสูตร 42,000 บาท

             - พิเศษช่วง Early Bird  39,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ 
smiley ช่วงราคาพิเศษ มาสมัคร 2 ท่าน จ่ายในราคาท่านละ 37,500 บาท  สมัคร 3ท่านหรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลหรือโครงการมินิ-วิศวกรรมจ่ายท่านละ 35,000 บาทเท่านั้น

              • โครงการฯ เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
              • ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน เอกสารประกอบการสัมมนาฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม
              • ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา
             • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
             • ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

  • ทริปสัมมนาสรุปการอบรม และเลี้ยงสังสรรค์ 2 วัน 1 คืน at Samphan Riverside Hotel
  
 
วันและเวลาการอบรม
     
      รุ่น 15เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. - 18 พ.ค. 2562
           อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. (รวม 10 สัปดาห์)
 
 
การรับสมัคร
              เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com 
 ติดต่อ โทร. (02) 889-2225 ต่อ 6511, (080) 262-6780
 
  Line ID: mini-eng

    *****Click Download application at Home page