หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตร Speak English all Day

  หลักการและเหตุผล

             ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาสากลที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประชาคมโลกอย่างไม่มีขีดจำกัด และยังถูกกำหนดให้เป็น “ภาษากลาง” ในการสื่อสารระหว่าง 10 ชาติอาเซียนที่ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ  ภายในปี 2558 ขณะที่สถานการณ์ความรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อเทียบสัดส่วนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของทุกประเทศในอาเซียน พบว่า คนไทยมีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีเพียงร้อยละ  10 เท่านั้น และในปี 2558 รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นนโยบายเร่งด่วนและให้ความสำคัญต่อการเร่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ให้ประเทศไทยสามารถช่วงชิงความเป็นผู้นำอาเซียน และมีความพร้อมในการรองรับการหลั่งไหลของตลาดทุนจากประเทศเศรษฐกิจต่างๆ ได้ การพัฒนาหลักเน้นในเรื่องของการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาทั้งภาคประชาชนและบุคลากรของรัฐ
                ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านวิศวกรรมนั้น บางครั้งอาจไม่มีทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาก่อน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น วิศวกร มีโอกาสได้ทำงานกับชาวต่างชาติ หรือ ผู้ประกอบการได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงาน  ณ ต่างประเทศ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ล้วนแต่มีความสามารถทางด้านวิศวกรรม แต่ขาดความรู้และทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพอย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
                โครงการมินิ วิศวกรรม จึงได้เปิดอบรมหลักสูตร Speak English All dayขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีโอกาสฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับในการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมและปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยมีความมุ่งหวังว่า
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ด้วยความมั่นใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 
 
วัตถุประสงค์
            1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ความรู้ภาษาอังกฤษด้านศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรม
            2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
            3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
            4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากร และระหว่างผู้อบรมด้วยกัน

เนื้อหาหลักสูตร
เปิดสอนในหลักสูตร Speak English All dayโดยเน้นทักษะการพูด อ่าน และเขียน โดยเนื้อหาการอบรมจะเน้นครอบคลุมหัวข้อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในการทำงานทางด้านวิศวกรรม การเข้าสังคม และการเดินทาง
 
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา และทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม
2. ผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านเทคนิคทุกสาขา
3. นิสิต - นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพวิศวกรรม

วันเวลาการอบรมและสถานที่ฝึกอบรม
            เริ่มวันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2559(รวม 8 สัปดาห์) อบรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1. ค่าอบรม 24,000 บาท (รวมตำรา, เอกสาร,อุปกรณ์ประกอบการอบรม, อาหารว่าง และอาหารกลางวันแล้ว)

ที่ปรึกษาหลักสูตร
รศ.ดร. ศุภชัย ไพบูลย์         หัวหน้าโครงการ มินิ วิศวกรรม
 
                                                     
 

การรับสมัคร

                   เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สนใจสำรองที่นั่ง ได้ที่ mini.eng_training@hotmail.com หรือ
Tel. มาที่ 02-889-2138 ต่อ 6511

                  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโครงการมินิ-วิศวกรรม (MINI-ENG)  โทร. 02-889-2225 ต่อ 6511 หรือ 080-2626-780 

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/mini.eng6511