ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าอบรม เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร "พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร (Energy Management System Best Practice course)" หลักสูตร 1 วัน
การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยกรอกใบสมัคร

แล้วส่ง e-mail มาที่ mini.eng_training@hotmail.com ติดต่อ โทร. (02) 889-2225 ต่อ 6511, (080) 262-6780
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
โปรโมชั่น!! โครงการมินิ-วิศวกรรม โครงการมินิ-วิศวกรรมราคาปกติท่านละ39,000 ฿ สมัครอบรมเป็นคู่ จ่ายเพียง 37,500 ฿/ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »

หลักสูตรการอบรม

พื้นฐานการจัดการพลังงานภายในองค์กร                    โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร พื้นฐานการจัดการพลังงานฯ ........
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
เสริมสร้างแรงจูงใจและการปรับจิตสำนึก เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน               ผู้บริหาร/หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องรู้ว่า พนักงานของท่านขาดแรงจูงใจด้านการประหยัดพลังงานระดับไหน................ 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Internal Audit ตามที่ พรบ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 กำหนดให้อาคารและโรงงานควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน ........  
 
 
 
 
 
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโรงงาน                        โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   เปิดอบรมหลักสูตร การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโรงงาน (Renewable Energy used in the Factory) .........
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (Routine with Research: RwR) งานวิจัยเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศๆ ที่มีความเจริญแล้วในโลกล้วนแล้วแต่มีจำนวนผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น งานวิจัยทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ...
 
 อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 3

งานด้านบริการ

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
บริการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า  อ่านต่อ +
------------------------------------------------------------------------------------
Browse Page :  1 2 »